St. Re-Sourcer ANBI vereisten

 

§  Naam van de instelling
St. Re-Sourcer

 

§  het RSIN /fiscaal nummer

 

 

§  Adres

Lijsterbesoord 17, 1112 EG  Diemen

 

§  Doelstelling van de ANBI

het verbeteren van leefomstandigheden en het bieden van ontwikkelingskansen aan personen die hieromtrent een achterstand hebben. De stichting zal hiervoor met name richten op het aanboren van bronnen ("re-sourcen") die de leefomstandigheden verbeteren en ontwikkelingskansen doen ontstaan.

 

§  Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting richt zich op het re-sourcen van diverse personen. Op dit moment bestaat dit puur uit het in staat stellen van het volgen van studie van een aantal individuen. Deze personen, vooral Ugandese jongens, zijn persoonlijk bekend bij de stichting én de donateurs. Doordat deze jongens zelf geen mogelijkheid en bronnen hebben om een vervolgopleiding te kunnen volgen, heeft St. Re-Sourcer hiervoor de mogelijkheid geboden.

De jongens worden ondersteund voor school- en examengelden, onderdak en levensonderhoud. Dit wordt persoonlijk afgestemd, en gerapporteerd aan de donateurs.

De instelling werft niet actief geld voor de huidige activiteiten. Afhankelijk van toekomstige projecten zou dit wel kunnen.

De donaties die binnen komen, worden één op één doorgezet naar het daartoe bestemde doel.

Gelden kunnen en worden uitsluitend besteed worden aan de specifieke bestemmingen waartoe deze gegeven worden aan de stichting. Er komen geen gelden ten goede aan de bestuurders van de stichting.

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de lopende projecten, alsmede ter dekking van (vaste) kosten van bijvoorbeeld het bankverkeer. Voor dit laatste komen ook bestemmingsgiften binnen.

 

 

§  Namen en functie van de bestuurders
H. Sas – Voorzitter, Penningmeester

 I.F. Mol-Van der Hoek – Secretaris

§  Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst, en dit ligt ook niet in de lijn der verwachting voor de nabije toekomst.

 Bestuurders ontvangen ook geen beloningen vanuit de stichting.

 

§  Verslag van de uitgeoefende activiteiten(2102, 2013)

 In 2013 heeft St. Re-Sourcer zich bezig gehouden met een studentensponsoringsprogramma. Op individuele basis zijn een drietal studenten in Uganda gesponsord voor onderdak, leefkosten, en studiekosten.

 Deze studenten hebben eerst in een sponsorprogramma gezeten van een kinderdorp, waar zij geholpen werden tot het eind van hun middelbare school. Voor daarna was er nog geen opvolging van het  

 sponsorprogramma, dat alle kinderen kon helpen voor de vervolgopleiding, en het leven buiten het kinderdorp.

 De studenten hebben direct contact met de sponsors en leggen zelf direct verantwoording af aan hun sponsors. Waar mogelijk worden de betalingen van de kosten (dmv geld transfers aan de studenten) gebundeld om   

 kosten te drukken.

 Los hiervan heeft de stichting geen lopende activiteiten.

 

§  Financiële Verantwoording 2012

 

Balans 2012

 

Saldo 31-12-2012:

Debet                                                          Credit

Liquide middelen: EUR 8,89                        Stichtingsvermogen    EUR 8,89

 

 

Staat van baten en lasten 2012 (klik hier voor overzicht)

 

 

Toelichting:

Alles wat binnenkomt is direct ten geode gekomen aan de gesponsorde studenten. Hierbij zijn de transactiekosten wel in overleg gedekt.

De overige kosten, bankkosten, zijn door losse giften gedekt.